Products
[ +zoom ]
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
Print


เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
      คือเหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง การขึ้นรูปเย็น คือ การแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน ให้เป็นเหล็กโครงสร้าง

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
   • เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (hot-roll structural steel section)
   • เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (Cold form structural steel section)
   • เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ (Weled structureral steel section)

 

Engine by MAKEWEBEASY